PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

Šioje privatumo politikoje (toliau - "Politika") galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija, kaip UAB "Investicijų brokeris", buveinės adresas Smolensko 6, Vilnius, kontaktinis telefono Nr. 8 5 205 9988, elektroninio pašto adresas: info@draudimopatarimai.lt. (toliau - "Bendrovė" arba "mes") renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis.

Bendrovei rūpi mūsų klientų bei kitų asmenų, kurių asmens duomenis tvarkome (toliau - "Duomenų subjektai" arba "Jūs"), privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - "Reglamentas (ES) 2016/679"), užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį (Duomenų subjektą), kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir Bendrovės vaidmuo

Bendrovė Jūsų asmens duomenis gali rinkti ir tvarkyti šiais tikslais:

 • tikslu įvertinti Jūsų̨ draudimo poreikius;
 • tikslu Jūsų prašymu įvertinti draudimo riziką ir pateikti Jums draudimo pasiūlymus;
 • tikslu tarpininkauti Jums sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove;
 • sudarytos draudimo sutarties administravimo tikslu;
 • draudžiamųjų įvykių administravimo tikslu;
 • tikslu pateikti Jums priminimą apie artėjančią draudimo sutarties pabaigą ir pasiūlymą draudimo sutarties atnaujinimui;
 • tiesioginės rinkodaros ir (ar) rinkos tyrimų tikslais;
 • tikslu atsakyti į Jūsų pateiktas užklausas (skundus, prašymus, paklausimus ir pan.);
 • kandidatų į darbuotojus atrankos ir vertinimo tikslais;
 • tikslu administruoti Bendrovės interneto svetainę;
 • tikslu užtikrinti Bendrovės teisėtus interesus;
 • tikslu vystyti, kurti Bendrovės teikiamas paslaugas ir gerinti paslaugų kokybę;
 • kitais tikslais, dėl kurių Jūsų duodate savo sutikimą;
 • kitais tikslais, kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrovei numato teisės aktai.

Priklausomai nuo asmens duomenų̨ tvarkymo tikslo ir santykių su Jumis pobūdžio, Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų valdytoja arba Jūsų asmens duomenų tvarkytoja.

Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų valdytoja, kai:

 • vertina Jūsų̨ draudimo poreikius, pvz., kokios rūšies draudimas Jums aktualus, į kokią rizikos grupę patenkant ir pan.;
 • analizuoja ir (ar) apibendrina iš draudimo įmonių gautus draudimo pasiūlymus ir teikia Jums Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą ar keletą jų;
 • administruoja Jūsų̨ su draudimo bendrove sudarytą draudimo sutartį, t. y. seka Jūsų̨ draudimo poliso galiojimo terminą̨, draudimo įmokų̨ mokėjimą̨, nagrinėja Jūsų̨ pateiktus su draudimo sutartimi susijusius prašymus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su draudimo sutarties administravimu;
 • siūlo ar reklamuoja savo ar partnerių paslaugas Jums ar vykdo kitas rinkodaros priemones;
 • saugo ir gina savo teises ir teisėtus interesus, pvz., išieško įsiskolinimus, teikia pretenzijas, ieškinius teismui ir pan.;
 • vykdo kandidatų atrankas į Bendrovėje esančias laisvas darbo vietas;
 • administruoja ir vysto Bendrovės interneto svetainę;
 • vysto savo paslaugas ir gerina savo paslaugų kokybę;
 • kitais tikslais, kai Bendrovė turi teisę tvarkyti asmens duomenis, t.y. kai Duomenų subjektas duoda savo sutikimą ar asmens duomenų̨ tvarkymo pareigą Bendrovei numato teisės aktai.

Kai Bendrovė yra Jūsų̨ asmens duomenų̨ valdytoja, ji veikia savarankiškai, t.y. pati nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, saugojimo terminus, technines ir organizacines apsaugos priemones ir kt.

Bendrovė veikia kaip asmens duomenų tvarkytoja, kai:

 • naudodamasi konkrečios draudimo įmonės sistema, atlieka draudimo rizikos vertinimą ir gauna Jums skirtą draudimo įmonės pasiūlymą dėl draudimo sutarties;
 • tarpininkauja sudarant, keičiant ar nutraukiant draudimo sutartį su Jūsų pasirinkta draudimo įmone;
 • draudimo įmonės pavedimu atlieka draudžiamojo įvykio administravimą ar kitaip dalyvauja draudžiamojo įvykio tyrime;
 • vykdo kitus draudimo įmonės pavedimus ir nurodymus.

Kai Bendrovė veikia kaip asmens duomenų tvarkytoja, ji vadovaujasi asmens duomenų valdytojo - draudimo įmonės - nurodymais dėl asmens duomenų tvarkymo sąlygų ir terminų.

3. Asmens duomenų tvarkymas atliekant draudimo poreikių ir (ar) rizikos vertinimą, teikiant draudimo pasiūlymus, tarpininkaujant sudarant draudimo sutartis bei jas administruojant

Kad galėtų teikti draudimo tarpininkavimo paslaugas ir vykdyti savo įsipareigojimus Jums ir (ar) draudimo įmonėms, kurioms tarpininkauja, Bendrovė, atsižvelgiant į draudimo rūšį ir situaciją, gali tvarkyti (kaip valdytoja arba tvarkytoja) šiuos Jūsų asmens duomenis:


Apdraustųjų duomenys:

Bendrieji duomenys: asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gyvenamoji vieta ar adresas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir/ar el. pašto adresas), draudimo liudijimo serija ir numeris, galiojimo laikotarpis, sutarties sudarymo data, informacija apie draudimo įmoką ir jos mokėjimo terminus, draudėjo kodas.

Sudarant transporto priemonės kasko draudimo sutartis (papildomai prie bendrųjų duomenų): informacija apie apdraustos transporto priemonės vertę ir būklę; apsaugos priemones; teisės vairuoti transporto priemonę įgijimo data; vairuotojo pažymėjimo kategorijos; draudėjo drausmingumo duomenys; valdytojų grupės, kitų galimų transporto priemonės valdytojų amžius ir vairavimo stažas; transporto priemonės identifikacijos duomenys: valstybinis numeris, identifikavimo numeris; transporto priemonės techniniai duomenys: tipas, markė, modelis, modifikacija, variklio tūris, galia, durų skaičius, kėbulo tipas ir kt.; transporto priemonės pagaminimo (pirmosios registracijos) data; ankstesnis transporto priemonės valstybinis numeris; techninės apžiūros galiojimo terminas; ar yra išduoti įgaliojimai naudotis automobiliu; ar valstybės institucijos yra nustačiusios automobilio naudojimo apribojimus; transporto priemonės savininko duomenys (jei draudėjas yra transporto priemonės lizingo gavėjas arba nuomininkas pagal išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį); kiti duomenys, reikalingi įgyvendinant LR Draudimo įstatyme numatytas patikimo ir riziką ribojančio valdymo pareigas.

Sudarant transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (TPVCAPD) sutartis (papildomai prie bendrųjų duomenų): teisės vairuoti transporto priemonę įgijimo data; vairuotojo pažymėjimo kategorija; draudėjo drausmingumo duomenys; draudimo apsaugos galiojimas: teritorijoje, valdytojų grupei; kitų galimų transporto priemonės valdytojų amžius ir vairavimo stažas; transporto priemonės identifikacijos duomenys: valstybinis numeris, identifikavimo numeris; transporto priemonės techniniai duomenys: tipas, markė, modelis, modifikacija, variklio tūris, galia, durų skaičius, kėbulo tipas ir kt.; transporto priemonės įsigijimo data; transporto priemonės pagaminimo (pirmosios registracijos) data; techninės apžiūros galiojimo terminas, transporto priemonės paskirtis; transporto priemonės savininko duomenys (jei draudėjas yra transporto priemonės lizingo gavėjas arba nuomininkas pagal išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį); kiti duomenys, reikalingi įgyvendinant LR Draudimo įstatyme numatytas patikimo ir riziką ribojančio valdymo pareigas.

Sudarant turto draudimo sutartis (papildomai prie Bendrųjų duomenų): apdrausto objekto duomenys: adresas, objekto unikalųjį numeris, indeksas, informacija apie objekto paskirtį (butas, namas ir pan.), statybos metai, baigtumas, rekonstrukcijos metai, konstrukcija, plotas, aukštų skaičius, buto aukštas, stogo danga, nuomos duomenys ir kt., dalinės nuosavybės duomenys, draudimo apsaugos galiojimo teritorija, draudėjo drausmingumo duomenys, ar pastatai gyvenami nuolat, ar - ne; kiti duomenys, reikalingi įgyvendinant LR Draudimo įstatyme numatytas patikimo ir riziką ribojančio valdymo pareigas.

Sudarant asmens draudimo sutartis (papildomai prie Bendrųjų duomenų): duomenys apie darbo pobūdį, gaunamą darbo užmokestį, užsiėmimą profesionaliuoju sportu arba ekstremaliaisiais pomėgiais, sveikatos duomenys; kiti duomenys, reikalingi įgyvendinant LR Draudimo įstatyme numatytas patikimo ir riziką ribojančio valdymo pareigas.

Sudarant kelionių draudimo sutartis (papildomai prie Bendrųjų duomenų): duomenys apie kelionės kryptį ir kelionės tipą (studijos, verslas, turizmas, fizinis darbas, žiemos sportas); kelionės kaina (kai draudžiama neįvykusios kelionės draudimu); sveikatos duomenys; pilietybė (kai draudžiama užsieniečio med. išlaidų draudimu); kiti duomenys, reikalingi įgyvendinant LR Draudimo įstatyme numatytas patikimo ir riziką ribojančio valdymo pareigas.

Administruojant draudžiamuosius įvykius ir žalos bylas (papildomai prie aukščiau nurodytų duomenų): įvykio faktinės aplinkybės, žalos atsiradimo aplinkybės, žalos pobūdis ir dydis ar duomenys jam nustatyti, draudimo išmokos dydis, išmokėjimo duomenys ir kt.


Draudėjų duomenys (kai draudėjas ir apdraustasis nėra tas pats asmuo):

Vardas, pavardė, draudėjo kodas, gimimo data, lytis, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens tapatybės kortelės ar paso numeris, profesija, finansiniai duomenys (banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas), įmokos data, įmokėta įmoka, draudimo poliso/liudijimo numeris.


Naudos gavėjai (kai draudėjas ir naudos gavėjas nėra tas pats asmuo):

Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas.

Naudos gavėjui pareiškus prašymą išmokėti gyvybės draudimo išmoką, papildomai renkami šie naudos gavėjo duomenys: pilietybė, gimimo data, asmens tapatybės dokumento kopija, informacija, ar naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo; piniginių operacijų ar sandorių stebėsenos duomenys (kai taikoma).


Žalos bylose nukentėjusiaisiais pripažinti asmenys:

Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris ir banko pavadinimas; duomenys apie žalą, jos pobūdį, atsiradimo aplinkybes ir dydį.


Svarbu: Bendrovė tvarko tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini aukščiau aprašytiems tikslams pasiekti. Tuo atveju, jei pateiksite neteisingus arba ne visus būtinus duomenis, Bendrovė negalės tinkamai suteikti paslaugų.

Aukščiau nurodytus asmens duomenis Bendrovė tvarko šiais teisiniais pagrindais:

 • tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas).
 • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovės prievolės, kylančios iš LR Draudimo įstatymo, LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ar kitų teisės aktų (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas);
 • sveikatos ir (ar) kitus specialių kategorijų duomenis, Bendrovė tvarko tik gavusi aiškų Duomenų subjekto sutikimą (BDAR 9 str. 2 d. a) punktas).

Svarbu: kai pateikiate Bendrovei savo sveikatos ir (ar) kitus specialių kategorijų duomenis, tai reiškia Jūsų patvirtinimą, kad aiškiai sutinkate su tokių duomenų tvarkymu draudimo rizikos vertinimo, draudimo sutarties sudarymo ir (ar) administravimo tikslu.

Aukščiau nurodytus asmens duomenis Bendrovė tvarko saugo šį laikotarpį:

 • kai pateiktas draudimo pasiūlymas ir sudaryta draudimo sutartis - visu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir tol, kol iš šių sutarčių gali kilti pagrįstų teisinių reikalavimų - paprastai 10 metų po draudimo sutarties pabaigos;
 • kai pateiktas draudimo pasiūlymas, tačiau draudimo sutartis nesudaryta - 1 metus po draudimo pasiūlymo pateikimo.

Aukščiau numatyti asmens duomenų saugojimo terminai taikomi tik asmens duomenims, kurių atžvilgiu Bendrovė veikia kaip asmens duomenų valdytoja ir kurie tvarkomi ir saugomi Bendrovės rinkmenose, sistemose ar archyvuose. Draudimo įmonių valdomų ir tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminus ir sąlygas nustato pačios draudimo įmonės, tad turėtumėte susipažinti su atitinkamos draudimo įmonės privatumo dokumentais.

4. Automatinis sprendimų priėmimas

Kai kuriais atvejais, vertinant draudimo riziką, yra naudojamos automatinio sprendimo priėmimo priemonės. Tai reiškia, kad draudimo rizikos įvertis apskaičiuojamas automatinių (IT) priemonių pagalba be žmogaus įsikišimo.

Toks asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad būtų galimybė pateikti draudimo pasiūlymą automatiniu būdu įvertinus kliento pateiktus asmens ir (arba) draudimo objekto duomenis, pagal kuriuos asmuo ir (arba) draudimo objektas gali būti priskirtas tam tikrai rizikos grupei.

Paprastai automatinio sprendimų priėmimas vykdomas naudojantis draudimo įmonių sistemomis, o Bendrovė veikia kaip asmens duomenų tvarkytoja.

Jūs turite teisę gauti daugiau informacijos apie draudimo įmonių taikomą automatizuotą sprendimų priėmimą, jų naudojimo logiką ir pasekmes Jums. Jūs taip pat galite prašyti rankiniu būdu peržiūrėti automatinio sprendimo tikslumą arba reikalauti, kad Jums būtų netaikomas sprendimas, pagrįstas tik automatinėmis priemonėmis. Norėdami pasinaudoti šiomis savo teisėmis, susisiekite su mumis el. p. Info@draudimopatarimai.lt arba buveinės adresu Smolensko 6, Vilnius.

Jeigu Jūsų prašymo, susijusio su automatiniu sprendimų priėmimu, Bendrovė, kaip duomenų tvarkytoja, pati įgyvendinti negalės, mes Jus nukreipsime į atitinkamą draudimo įmonę (Asmens duomenų valdytoją), kur Jums bus suteikta pageidaujama pagalba.

5. Asmens duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis rinkodaros ir (ar) rinkos tyrimų tikslais:

 • elektroniniu paštu, SMS žinute ar telefonu pateikti Jums priminimą apie artėjančią draudimo sutarties pabaigą ir pasiūlymą draudimo sutarties atnaujinimui;
 • elektroniniu paštu ar SMS žinute siųsti naujienlaiškius ar pranešimus su informacija apie Jums galimai aktualias Bendrovės platinamas paslaugas ir/ar produktus, informacija apie akcijas, nuolaidas, produktų naujienas ir pan.;
 • susisiekti su Jumis elektroniniu paštu ar telefonu, pasiteiraudami Jūsų nuomonės dėl mūsų siūlomų paslaugų, draudimo produktų, Jūsų poreikių ir pageidavimų.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų asmens duomenis tvarkome nurodytais pagrindais:

 • kai esate mūsų klientu, mes galime Jums pateikti priminimą apie artėjančią draudimo sutarties pabaigą ir pasiūlymą sutarties atnaujinimui. Šiuo atveju asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas mūsų interesas užtikrinti klientams nepertraukiamą draudimo apsaugą (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas). Asmens duomenis šiuo tikslu tvarkome tik kol esate mūsų klientu ir tik Jums nepareiškus prieštaravimo gauti aptariamus priminimus;
 • kai esate mūsų klientu (mums tarpininkaujant esate įsigijęs Bendrovės platinamų paslaugų ir/ar draudimo produktų), mes galime teikti Jums pasiūlymus ir informaciją apie kitas panašias Bendrovės platinamas paslaugas ir/ar produktus. Šiuo atveju asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas mūsų interesas informuoti savo klientus apie Bendrovės paslaugas ir/ar produktus (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas). Asmens duomenis šiuo tikslu tvarkome tik kol esate mūsų klientu ir tik Jums nepareiškus prieštaravimo gauti aptariamus pranešimus;
 • kai gauname atskirą Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui. Šiuo atveju asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas) ir duomenys tvarkomi iki savo sutikimą atšaukiate arba 5 metus.

Tiesioginės rinkodaros tikslu mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, Jūsų draudimo sutarties duomenis (tik teikiant priminimus apie artėjančią draudimo sutarties pabaigą), informaciją apie mums tarpininkaujant Jūsų įsigytus draudimo produktus ir/ar paslaugas.

Mes taip pat renkame statistinę informaciją apie el. paštu išsiųstus naujienlaiškius ir rinkodaros pranešimus: stebime, ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte nuorodas, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių, pasiūlymų, skambučių, SMS ar kitos rinkodaros informacijos, atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo rinkodaros tikslu. Jūs turite teisę prieštarauti, kad Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu būtų naudojami mūsų teisėto intereso pagrindu. Tiesiog parašykite mums laišką info@draudimopatarimai.lt arba, kai rinkodaros pranešimus siunčiame el. paštu, tiesiog spustelėkite atsisakymo ("Unsubscribe") nuorodą pačiame naujienlaiškyje.

6. Asmens duomenų tvarkymas administruojant Jūsų prašymus, skundus, atsiliepimus ir kitas užklausas

Priimdami, nagrinėdami ir atsakydami į Jūsų prašymus, pasiūlymus, skundus, atsiliepimus ir pan. (toliau bendrai - Užklausa), mes galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:

 • Jūsų įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gimimo data;
 • Jūsų Užklausos turinys: klausimas, dėl kurio kreipiatės, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, kita Užklausoje ar kartu su ja pateikiama informacija;
 • Užklausai nagrinėti ir sprendimui priimti būtina Bendrovės surinkta informacija.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas - tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos, prekių ir/ar aptarnavimo kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas - mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų Užklausas vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) punktas), o taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos, prekių ir/ar aptarnavimo kokybę (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Jūsų Užklausą ir su ja susijusius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame Užklausą, pateikiame Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus, o taip pat dar vienerius metus po Užklausos išsprendimo.

7. Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymas

Bendrovė, vykdydama atranką į laisvas darbo vietas, gali rinkti ir tvarkyti šiuos kandidatų į darbuotojus Asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas;
 • Išsilavinimas;
 • Informacija apie Kandidato į darbuotojus karjerą (buvę/esami darbdaviai, Kandidato pareigos, darbo pobūdis, trumpas pareigų aprašymas, pageidaujamo atlyginimo dydis );
 • Kita informacija, kurią Kandidatas į darbuotojus nurodo savo gyvenimo aprašyme arba motyvaciniame laiške (gimimo data, gyvenamosios vietos adresas ir kt.).
 • Informacija kurią Bendrovei pateikia darbuotojų paieškos ir atrankos įmonė su kuria Bendrovė yra sudariusi sutartį dėl paslaugų teikimo.

Kandidatų į vadovaujančius darbuotojus atžvilgiu papildomai renkami ir tvarkomi duomenys, reikalingi nepriekaištingos reputacijos įvertinimui pagal LR Draudimo įstatymo 11 str. reikalavimus:

 • duomenys apie padarytus nusikaltimus ir/ar teistumą,
 • duomenys apie piktnaudžiavimą psichotropinėmis, narkotinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ar alkoholiu,
 • duomenys apie nušalinimą ar atleidimą iš darbo per pastaruosius 3 metus už neatitiktį įstatymuose keliamiems nepriekaištingos reputacijos reikalavimams arba dėl finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo;
 • kiti pagal LR Draudimo įstatymą privalomi rinkti duomenys.

Darbuotojų, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su draudimo ar perdraudimo produktų platinimu, atžvilgiu papildomai renkami ir tvarkomi duomenys, reikalingi tinkamumo įvertinimui pagal LR Draudimo įstatymo 158-1 str. reikalavimus:

 • duomenys apie padarytus nusikaltimus ir/ar teistumą;
 • duomenys apie fiziniam asmeniui iškeltą bankroto bylą.

Bendrovėje Kandidatų į darbuotojus Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvertinti kandidato tinkamumą laisvai darbo vietai Bendrovėje užimti, šiais teisiniais pagrindais:

 • Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas);
 • ypatingų asmens duomenų atžvilgiu - Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti ypatingus duomenis (BDAR 9 str. 2 d. a) punktas) bei duomenų valdytojo teisinės prievolės vykdymas (BDAR 9 str. 2 d. b) punktas ir LR Draudimo įstatymo 11 bei 158-1 str.).

Kandidatų asmens duomenys Bendrovėje saugomi kol vykdoma atranka į atitinkamą darbo vietą, bet ne ilgiau kaip 1 metus. Kandidatų į vadovaujančius ir/ar draudimo produktų platinimą vykdančius darbuotojus duomenys Bendrovėje saugomi 3 (trejus) metus po atrankos pabaigos.

8. Asmens duomenų tvarkymas interneto svetainėje

Bendrovės interneto svetainėje https://www.draudimopatarimai.lt/ yra naudojami "slapukai" (angl. cookies) - maži tekstiniai failai, išsaugomi svetainės lankytojo įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai svetainės lankytojas naršo svetainėje. Slapukų surinkta informacija Bendrovei leidžia užtikrinti svetainės lankytojų naršymo kokybę, sužinoti apie svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainės lankytojų aptarnavimą.

Bendrovės interneto svetainėje naudojami tiek Bendrovės, tiek trečiųjų šalių slapukai. Kiekvienas svetainės lankytojas gali sutikti tiek su visų, tiek su dalies slapukų naudojimu. Daugiau informacijos apie tai, kokius duomenis Bendrovė tvarko slapukų pagalba, pateikiama pranešime apie Slapukus, kuris yra neatskiriama šios Privatumo politikos dalis.

9. Asmens duomenų tvarkymo principai

Bendrovė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, o taip pat priežiūros institucijų nurodymais.

Bendrovė, rinkdama ir tvarkydama asmens duomenis, remiasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 • asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi, ar reikalauja Duomenų subjektas ir (ar) numato teisės aktai;
 • asmens duomenys tvarkomi saugiai, įgyvendinant atitinkamas technines ar organizacines priemones, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba duomenų tvarkytojai pagal sudarytas duomenų tvarkymo sutartis.

Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti Bendrovei asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad klientas ar potencialus klientas nurodė neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

10. Asmens duomenų šaltiniai

Bendrovė paprastai gauna asmens duomenis iš pačių Duomenų subjektų, t. y. tiesiogiai iš Jūsų, pvz., Jums teikiant Bendrovei prašymą sudaryti draudimo sutartį, pranešus apie įvykį, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, užsiprenumeravus Bendrovės naujienlaiškį, pateikus atsiliepimą apie Bendrovės paslaugas, kandidatuojant į darbo vietą Bendrovėje ir pan.

Svarbu: jeigu mums teikiate informaciją apie kitus asmenis (pvz. draudžiamo turto savininko, kitų apdraustųjų duomenis, Jūsų darbuotojų duomenis ir pan.), Jūs privalote gauti šių asmenų sutikimą prieš teikdami šią informaciją mums.

Taip pat Bendrovė gali rinkti asmens duomenis iš kitų teisėtų šaltinių - VĮ Registrų centro, VĮ "Regitra", Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, Valstybinės ligonių kasos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, sveikatos priežiūros įstaigų, policijos, kt. institucijų, fizinių ar juridinių asmenų, turinčių informacijos, būtinos draudimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti, žalai administruoti ar reikalingos kitiems teisėtiems tikslams įgyvendinti.

11. Asmens duomenų teikimas

Bendrovės tvarkomi Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims šiais atvejais:

 • kai tai būtina draudimo sutarčiai sudaryti arba vykdyti, pvz. draudikams (draudimo įmonėms), remonto paslaugas teikiančioms įmonėms, bankams, kredito įstaigoms, lizingo bendrovėms, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, valstybės įmonei "Regitra", valstybės įmonei "Registrų centras" ir pan.;
 • Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., bankams ar kitoms finansinėms institucijoms, esančioms draudimo sutarties naudos gavėjais;
 • valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, notarams ar kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, kai informacijos jiems teikimas yra privalomas pagal teisės aktus;
 • Bendrovės pasitelktiems asmens duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančioms bendrovėms, buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, analizę atliekančioms, reklamos ir/ar rinkodaros paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan.). Mūsų pasitelkti tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai leidžia duomenų tvarkymo sutartis. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus ir būtų užtikrinta Duomenų subjekto teisių apsauga;
 • skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į Jūsų įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams.

Bendrovė neperduoda Jūsų asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

12. Ilgesnis asmens duomenų saugojimas

Žemiau numatytais atvejais mes galime saugoti Jūsų asmens duomenis ilgiau nei numatyta šioje Privatumo politikoje. Ilgesnis asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Kitais atvejais, suėjus nustatytam asmens duomenų saugojimo terminui, Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti arba negrįžtamai nuasmeninti per protingą laikotarpį.

13. Duomenų subjektų teisės

Jūs savo asmens duomenų atžvilgiu turite šias teises:

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis: Jūs galite kreiptis į mus su prašymu (i) patvirtinti, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis, (ii) pateikti Jums šių duomenų kopiją, (iii) suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiu tikslu juos tvarkome, kam ir kokiu tikslu juos teikiame, atskleidžiame, ar šiuos duomenis perduodame už Europos Sąjungos ribų, kokias saugumo priemones jiems taikome ir kt.
 • Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis: Jei Jūs, susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiatės į mus, Jūsų asmens duomenis patikrinsime ir Jūsų prašymu, ištaisysime netikslius asmens duomenis ir / ar papildysime neišsamius asmens duomenis.
 • Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis ("teisė būti pamirštam"): Jūs galite kreiptis į mus su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai (i) jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, (ii) Jūs atšaukėte savo sutikimą (jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas buvo pagrįstas sutikimu) ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis, (iii) Jūs pasinaudojote teise nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis Bendrovės ar trečios šalies teisėto intereso pagrindu, (iv) manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, (v) Jūsų asmens duomenys turi būti ištrinti pagal teisės aktus, teismo sprendimą ar įgyvendinant kitą Bendrovei taikomą teisinę prievolę.

Mes neprivalome įgyvendinti Jūsų prašymo ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant įgyvendinti Bendrovei taikomas teisines prievoles teisinės prievolės, bei siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

 • Teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą: Jūs galite kreiptis į mus su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai (i) Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą, (ii) Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą, (iii) jie nebėra reikalingi įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus, kuriems jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;, (iv) Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso pagrindu, kol bus patikrinta, aš toks interesas yra viršesnės už Jūsų interesus.

Dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo.

 • Teisė į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą: Jūs galite kreiptis į mus su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Ši teisė taikoma tik tiems asmens duomenims, kuriuos mes gavome iš Jūsų ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi su Jumis sudarytos sutarties ar Jūsų sutikimo pagrindu.
 • Teisė atšaukti sutikimą ir teisė prieštarauti: Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti Jūsų duotą sutikimą.

Jūs turite teisę prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, kai toks tvarkymas atliekamas Bendrovės ar trečios šalies teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 • Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkome pažeisdami Reglamentą (ES) 2016/679 ir / ar kitus teisės aktus, mes pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus tel. Nr. 868772155 arba el. p. Info@draudimopatarimai.lt .

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiėmėme pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/ Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. p. ada@ada.lt).

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome pateikti mums raštišką prašymą el. p. Info@draudimopatarimai.lt arba buveinės adresu Smolensko 6, Vilnius.

Jeigu Jūsų prašymas apims duomenis, kurių atžvilgiu Bendrovė veikia kaip tvarkytojas, mes Jūsų prašymą nukreipsime draudimo įmonei, kuri yra atitinkamų asmens duomenų valdytoja.

14. Pakeitimai

Bendrovė bet kuriuo metu ir savo nuožiūra gali šią Privatumo politiką pakeisti ir papildyti. Aktuali Privatumo politikos redakcija yra pateikiama Bendrovės interneto svetainėje https://www.draudimopatarimai.lt/privatumo-politika/.

Jeigu turite klausimų ar manote, kad šioje Privatumo politikoje nėra atsakyta į Jums rūpimus klausimus, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@draudimopatarimai.lt .