PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENYS

UAB "Investicijų brokeris" (toliau - "Bendrovė" arba "mes") rūpi Jūsų - mūsų klientų bei kitų asmenų, kurių asmens duomenis tvarkome (toliau - "Duomenų subjektai" arba "Jūs"), privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - "Reglamentas (ES) 2016/679"), užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje (toliau - "Politika") galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų, kaip Duomenų subjektų, asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB "Investicijų brokeris", buveinės adresas Smolensko 6, Vilnius, kontaktinis telefono Nr. 8 5 205 9988, elektroninio pašto adresas: info@draudimopatarimai.lt.

· Bendrosios nuostatos

Ši Politika reglamentuoja Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, atliekamą asmens duomenų tvarkymą tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis.

Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Draudikas - draudimo sutartį sudarantis ar sudaręs asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą.

Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, atsižvelgiant į draudimo rūšį, mums reikalingi Jūsų tam tikri asmens duomenys.

Bendrovės tvarkomos pagrindinės asmens duomenų kategorijos (nebaigtinis sąrašas):

 • pagrindinė informacija, identifikuojanti Duomenų subjektą (vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
 • duomenys apie draudimo objektus ir sudarytas draudimo sutartis;
 • duomenys apie kitus draudimo santykių dalyvius (apdraustuosius, draudėjus (fizinius asmenis), naudos gavėjus, nukentėjusiuosius);
 • duomenys apie draudžiamuosius įvykius;
 • finansiniai duomenys (sąskaitos numeris, sumokėtos įmokos ir pan.);
 • komunikacijos ir klientų aptarnavimo informacija (susirašinėjimo su draudikais, klientais informacija ir pan.);
 • sveikatos duomenys (toliau visi kartu - asmens duomenys).

Bendrovė surinks ir toliau tvarkys Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokius, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.

Pirmiausia, naudojame Jūsų asmens duomenis, siekdami suteikti draudimo paslaugas ir atlikti su tuo susijusius veiksmus, t. y.:

 • nustatant Jūsų tapatybę;
 • pasiūlymo teikimo sudaryti draudimo sutartį su draudikais tikslu;
 • įrodymų dėl kreipimosi į mus dėl draudimo sutarties sudarymo išsaugojimo tikslu;
 • draudimo sutarčių sudarymo, keitimo, administravimo ir vykdymo tikslais;
 • draudimo rizikos įvertinimo tikslu;
 • draudimo įmokos apskaičiavimo tikslu;
 • draudžiamųjų įvykių tyrimo tikslais.

Taip pat mes renkame ir toliau tvarkome Jūsų asmenų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu (esant Jūsų atskiram sutikimui); kitais teisėtas tikslais.

· Teisinis pagrindas

Bendrovė tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatomis, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų nurodymais.

Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu - siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą draudimo sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso (tik jei Duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

Paprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sudaryta draudimo sutartis su draudiku (arba prašymas sudaryti draudimo sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimas turi būti duotas laisva valia, konkretus ir nedviprasmiškas, tinkamai informuojantis apie konkretų(-čius) asmens duomenų tvarkymo tikslą(-us).

Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • asmens duomenys yra advekatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 • asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi, ar reikalauja Duomenų subjektas ir (ar) numato teisės aktai;
 • asmens duomenys tvarkomi saugiai, įgyvendinant atitinkamas technines ar organizacines priemones, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba duomenų tvarkytojai pagal sudarytas duomenų tvarkymo sutartis.

Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti Bendrovei asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad klientas ar potencialus klientas nurodė neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

· Asmens duomenų rinkimas

Bendrovė paprastai gauna asmens duomenis iš pačių Duomenų subjektų, pvz., pateikus Bendrovei nustatytos formos prašymą sudaryti draudimo sutartį arba pranešimą apie įvykį, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju.

Taip pat Bendrovė gali rinkti Duomenų subjekto asmens duomenis pagal asmens duomenų teikimo sutartį, sudarytą tarp Bendrovės ir duomenų teikėjo, kurioje turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis (daugkartinio asmens duomenų rinkimo atveju) ar Bendrovei pateikiant prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis (vienkartinio asmens duomenų rinkimo atveju), vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679, ADTAĮ nustatyta tvarka.

Mes taikome ypač griežtus prieigos prie sveikatos duomenų reikalavimus. Bendrovė renka ir teikia Duomenų subjektų sveikatos duomenis kitiems asmenims tik turint rašytinį Duomenų subjekto sutikimą.

· Asmens duomenų teikimas

Bendrovė laikosi konfidencialumo pareigos Duomenų subjekto duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, jeigu to reikia draudimo sutarčiai sudaryti arba draudimo sutarčiai su Duomenų subjektu vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., bankams ar kitoms finansinėms institucijoms.

Bendrovė teikia Jūsų asmens duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, VĮ "Regitra", Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, draudikams, notarams, remonto paslaugas teikiančioms įmonėms, bankams, kredito įstaigoms, lizingo bendrovėms, kitiems tretiesiems asmenims Reglamento (ES) 2016/679, ADTAĮ nustatyta tvarka.

Mes galime pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu, prieš tai sudarius su jais duomenų tvarkymo sutartį.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus ir būtų užtikrinta Duomenų subjekto teisių apsauga. Pateikiame duomenų tvarkytojų kategorijas (nebaigtinį sąrašą):

 • informacinių technologijų kompanijos - kurios asmens duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą.
 • Įmonės - kurios teikia Bendrovei serverio nuomos paslaugas.

Bendrovė taip pat gali teikti Duomenų subjekto duomenis, atsakydama į teismo, teisėsaugos arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus, kitiems duomenų gavėjams Duomenų subjekto sutikimu ar jo prašymu.

· Asmens duomenų saugojimo terminai

Bendrovėje asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi, ar reikalauja Duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Mūsų surinkti asmens duomenys pasiūlymo teikimo sudaryti draudimo sutartį su draudikais, draudimo sutarčių sudarymo, keitimo, administravimo ir vykdymo, draudimo rizikos įvertinimo, draudimo įmokos apskaičiavimo, draudžiamųjų įvykių tyrimo tikslais yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų tvarkomose informacinėse sistemose. Paprastai asmens duomenys šiais tikslais tvarkomi 5 (penkerius) metus po sutartinių santykių pasibaigimo. Mūsų praktikoje asmens duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Asmens duomenys, kurie daugiau nėra reikalingi, sunaikinami.

Nors Jūs galite nutraukti draudimo sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, tačiau mes ir toliau turėsime saugoti Jūsų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Informacija taip pat yra saugoma tam, kad prireikus mes galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu.

· Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas mums yra labai svarbus. Jūsų asmens duomenims tvarkyti Bendrovė įgyvendino ir toliau įgyvendins tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

· Duomenų subjektų teisės

Jūs turite šias žemiau nurodytas Duomenų subjektų teises:

Jūsų teisė

Aprašymas

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu:

 • patvirtinti, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis;
 • pateikti Jums šių duomenų kopiją;
 • suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiu tikslu juos tvarkome, kam ir kokiu tikslu juos teikiame, atskleidžiame, ar šiuos duomenis perduodame už Europos Sąjungos ribų, kokias saugumo priemones jiems taikome ir kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenis.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jei Jūs, susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiatės į mus, Jūsų asmens duomenis patikrinsime ir Jūsų prašymu, ištaisysime netikslius asmens duomenis ir / ar papildysime neišsamius asmens duomenis.

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis ("teisė būti pamirštam")

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

 • kai jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • kai Jūs atšaukėte savo sutikimą (jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas buvo pagrįstas sutikimu) ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis;
 • kai Jūs pasinaudojote teise nesutikti, kad mes tvarkytume su Jumis susijusius asmens duomenis pagal Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis arba Duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnio 2 dalį;
 • kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai;
 • kai Jūsų asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje, kuri taikoma Bendrovei, nustatytos teisinės prievolės.

Mes neprivalome įgyvendinti Jūsų prašymo ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant laikytis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teise, kuri taikoma Bendrovei, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, bei siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

 • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • jie nebėra reikalingi įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus, kuriems jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs pagal Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

Dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo.

Teisę į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat Jūs galite pateikti prašymą, kad mes persiųstume Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kiek tai techniškai įmanoma ir kai:

 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu; ir
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Teisė nesutikti

Jūs turite teisę kreiptis į mus su prašymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas dėl teisėtų Bendrovės interesų.

Bendrovė turi teisę neįgyvendinti šios teisės, jeigu Bendrovės teisinės priežastys yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu kreiptis į mus nesutinkant, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Teisė, susijusi su automatizuotu atskirų sprendimu priėmimu, įskaitant profiliavimą

Jūsų asmens duomenų atžvilgiu gali būti taikomas profiliavimas, automatizuotu būdu priimant sprendimą pagal Jūsų pateiktą informaciją, siekiant įvertinti su Jumis susijusius asmeninius aspektus, susijusius su Jūsų sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu, tam, kad įvertinti draudimo riziką.

Jūsų asmens duomenų profiliavimas atliekamas, kai tai būtina sudarant arba vykdant draudimo sutartį, arba tada, kai Jūs davėte dėl to aiškų sutikimą. Jūs galite kreiptis į mus su prašymu bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.

Automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, padeda užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami greitai, būtų sąžiningi, veiksmingi ir teisingi pagal mūsų turimą informaciją.

Atlikus draudimo rizikos įvertinimą automatizuotu būdu, šio įvertinimo pagrindu draudimo sutartis gali būti sudaryta kitomis sąlygomis, nei Jūs nurodėte savo prašyme arba gali būti atsisakyta sudaryti draudimo sutartį su Jumis.

Po automatizuoto sprendimo priėmimo, Jūs turite teisę Bendrovės reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį, gauti sprendimo, priimto atlikus šį vertinimą, paaiškinimą, ir teisę ginčyti tą sprendimą.

Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkome pažeisdami Reglamentą (ES) 2016/679 ir / ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, mes pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus.

Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovės vadovą, tel. Nr. 868772155, el. p. Info@draudimopatarimai.lt , visais klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiėmėme pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 77 straipsnio 1 dalimi, arba kreiptis su ieškiniu į teismą pagal Reglamento (ES) 2016/679 79 straipsnį.

· Tiesioginė rinkodara

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jums išreiškus sutikimą ar nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais.

Bendrovė nebetvarko (nedelsiant sunaikina) Duomenų subjekto asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, kai tik Duomenų subjektas paprieštarauja duomenų tvarkymui tokiu tikslu.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis 5 metus nuo sutikimo davimo momento arba iki tos dienos, kai Duomenų subjektas paprieštarauja jo asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu.

· Pakeitimai

Bendrovė šią Privatumo politiką gali pakeisti bet kuriuo metu savo nuožiūra. Pažymime, kad pakeitus Privatumo politiką, tokių pakeitimų įgyvendinimas gali užtrukti iki 30 (trisdešimt) darbo dienų. Jeigu norite sekti Privatumo politikos pakeitimus, periodiškai tikrinkite šią svetainės skiltį.

Jeigu turite klausimų ar manote, kad šioje Privatumo politikoje nėra atsakyta į Jums rūpimus klausimus, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@draudimopatarimai.lt