Informacija klientui

INFORMACIJA KLIENTUI

Ši informacija teikiama vykdant LR draudimo įstatymo ir Lietuvos banko valdybos 2018-06-12 nutarimo Nr. 03-91 reikalavimus:

1. Draudimo tarpininkas: UADBB "Investicijų brokeris", įmonės kodas 300665316, buveinės adresas Smolensko g. 6, LT- 03201 Vilnius.

2. Juridinių asmenų registras, kuriame registruotas 1 punkte nurodytas asmuo: LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė Registrų centras.

3. Interneto tinklalapis, kuriame skelbiamas draudimo brokerių įmonių sąrašas: Lietuvos bankas. 

4. Nuosavybės ryšiai su draudimo bendrovėmis: UADBB "Investicijų brokeris" nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi jokios draudimo įmonės akcijų ar kitokių kapitalo dalių. Jokia draudimo įmonė arba draudimo įmonės patronuojanti įmonė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi UADBB "Investicijų brokeris" akcijų.

5. Skundai dėl draudimo tarpininkų veiklos. Skundus dėl UADBB "Investicijų brokeris" veiklos klientai ir kiti suinteresuoti asmenys gali pateikti raštu bendrovės direktorei Dagnei Rūkienei adresu Smolensko g. 6-201, LT-03201 Vilnius arba elektroniniu paštu dagne@draudimopatarimai.lt. Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos taip pat galima pateikti Lietuvos banko Priežiūros tarnybai. Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos, susijusios su konkrečia draudimo sutartimi, galima pateikti toje draudimo sutartyje nurodytam draudikui.

6. Skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros. Draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir/ar nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų skundai ir/ar reikalavimai dėl žalos atlyginimo neteismine tvarkasprendžiami derybomis ir/ar tarpininkavimu su draudiku, jei ko kita nėra nurodyta draudimo taisyklėse (sutarties sąlygose), taikytinose draudimo sutarčiai, iš kurios kilo skundas ir/ar reikalavimas.

7. Vartotojų skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros

Jei draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ir/ar nukentėjęs tretysis asmuo yra vartotojas (t. y. fizinis asmuo, įsigyjantis draudimą su jo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, bet asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti), tai, be 6 punkte nurodytų procedūrų, jis taip pat turi teisę, kad jo skundą ar reikalavimą dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka išnagrinėtų Lietuvos banko Priežiūros tarnyba.

Vartotojas, manantis, jog draudikas draudimo sutartiniuose (ar su jais susijusiuose) santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, ir ketinantis pasinaudoti savo teise kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą, pirmiausia privalo raštu kreiptis į draudiką, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Draudikas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir raštu pateikti išsamų motyvuotą atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių nuorašai privalo būti pridėti prie draudiko atsakymo. Jei draudiko atsakymas netenkina arba per nustatytą terminą atsakymas negaunamas, vartotojas per 1 metus nuo kreipimosi į draudiką dienos turi teisę, užpildęs nustatytą formą, kreiptis į Lietuvos banką dėl kilusio vartojimo ginčo sprendimo. Platesnę informaciją ir vartotojo kreipimosi formą galima rasti Lietuvos banko tinklapyje.

8. Konsultavimo pobūdis. UADBB "Investicijų brokeris" konsultuoja kaip draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens pavedimu. Draudikų sąrašas, su kuriais UADBB "Investicijų brokeris" gali bendradarbiauti ir (ar) bendradarbiauja, yra skelbiamas ČIA.

9. Informacija draudėjui, kurią pagal LR Civilinio kodekso 6.993 str. turi pateikti draudikas. Siūlomų draudikų pavadinimai, draudikų įmonių rūšys, adresai yra nurodyti pasiūlyme, prie kurio yra teikiama ši informacija. Iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarka, draudiko elgesys, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimi draudimo rizikos padidėjimo atvejai bei kita informacija yra nurodyta konkrečios draudimo rūšies taisyklėse, su kuriomis draudėjui primygtinai rekomenduojame detaliai susipažinti iki draudimo sutarties sudarymo. Visos draudimo taisyklės ir informaciniai dokumentai yra viešai skelbiami ir prieinami draudimo įmonių internetiniuose tinklalapiuose.

10. Draudimo sutartims taikoma teisė. Draudimo sutartims, dėl kurių sudarymo tarpininkauja UADBB "Investicijų brokeris", taikoma Lietuvos Respublikos teisė, jeigu raštiškame pasiūlyme arba draudimo sutartyje nenurodyta kitaip.

11. Gaunamo atlygio pobūdis. UADBB "Investicijų brokeris" gali gauti tokio pobūdžio atlygį, susijusį su sutarties sudarymu: 1) komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis; 2) atlygį, kurį tiesiogiai sumoka draudėjas; 3) kitos rūšies atlygį ar ekonominę naudą, susijusią su draudimo sutartimi arba konsultacija draudimo klausimais; arba 1-3 papunkčiuose nurodytų atlygio rūšių derinį. Prieš draudimo sutarties sudarymą visais atvejais klientas informuojamas, jei gaunamą atlygį tiesiogiai sumoka draudėjas, arba tuomet, kai gaunamas kitos rūšies atlygis ar ekonominė nauda, susijusi su draudimo sutartimi.

12. Rekomendacijos teikimas. UADBB "Investicijų brokeris" neteikia rekomendacijos dėl draudimo produktų, išskyrus atvejus, kai draudimo pasiūlyme nurodoma kitaip.

13. Asmens duomenų tvarkymas. UADBB "Investicijų brokeris", siekdamas įvertinti kliento draudimo poreikius ir draudimo riziką, pateikti klientui aktualų draudimo pasiūlymą ir tarpininkauti jam sudarant draudimo sutartį, taip pat administruodamas sudarytas draudimo sutartis ir su jomis susijusius draudžiamuosius įvykius, tvarko šiuos klientų duomenis: 1) identifikacinius ir kontaktinius duomenis; 2) draudimo poliso ir draudimo sutartyje esančius asmens duomenis; 3) finansinius su draudimo sutarties vykdymu susijusius asmens duomenis; 4) pateikiamų ataskaitų draudikams duomenis; 5) draudžiamo objekto identifikacinius duomenis. Privatumo politika yra skelbiama ČIA.